Home Mây bắt đầu tan dần, đỉnh dãy ABC bắt đầu lộ nguyên hình