Home Chung thủ của Bhutan bắn rất mạnh và chính xác